• Pročitajte tačno “Uputstvo za upotrebu” pre nego sto započnete Upotrebljavati uredjaj. Isto tako je važno da i za druge osobe koje upotrebljavaju uredjaj, pročitaju i razumeju

“Uputstvo za upotrebu”!

 

 • Pre upotrebe hemikalija napravite probu pritiska sa čistom vodom!

 

 • Kod upotrebe uredjaja upotrebljavajte zaštitnu odeću, rukavice i zaštitnu masku u slučaju da traktor nije opremljen zatvorenom kabinom.

 

 • Očistite i operate uredjaj za zaštitu bilja nakon svake upotrebe, pre servisiranja i testiranja.

 

 • Nikada ne servisirajte ili popravljajte uredjaj u radu. Isključite električni napon pre servisiranja.

 

 • Nakon servisiranja odmah namestite zaštitu na svoja mesta. Pre zavarivanja na uredjaju

 

(popravka) isključite sve moguce električne veze priključene na uredjaj. Prethodno odstranite sva zapaljiva i eksplozivna sredstva.

 

 • Ne jedite, ne pite in e pušite pri prskanju, odnosno prilikom rada sa štetnim sredstvima i kontaminiranom opremom.

 

 • Nakon prskanja uvek operate ruke i zamenite odeću.

 

 • Nakon upotrebe operate i alate koje ste upotrebljavali kod prskanja.

 

 • U slučaju trovanja odmah potražite lekarsku pomoć. Ne zaboravite pokazati ambalažu upotrebljenih zaštitnih sredstava.

 

 • Ne puštajte u blizinu raspršivača decu i životinje. Zabranjeno je izlivanje ostataka zaštitnih sredstava u okolinu. Izbegavajte prskanje pri vetrovitom vremenu. Ako neki deo uputstva ne razumete, obratite se distributeru odnosno proizvodjaču, da vam da dodatna uputstva za upotrebu uredjaja.

 

 

 

 

Čestitamo Vam na izboru AGRON prskalice/atomizera za hemijsku zaštitu bilja. Pouzdanost i delotvornost uredjaja zavise od vaše pažnje, umeća i ume nosti koriššenja uredjaja. Pre nego što priključite uredjaj na traktor, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i pridržavajte ga se prilikom rada sa uredjajem. Uputstvo sadrži bitne podatke za kvalitetnu upotrebu i dugi radni vek uredjaja.

 

 

 1. UOPŠTENO

 

Nošeni traktorski atomizeri su projektovani i konstruisani za precizno prskanje voćnjaka i

 

vinograda i namenjeni su širokom krugu korisnika za upotrebu. Jednostavno rukovanje, različite zapremine rezervoara, kapaciteta ventilatora i puno dodatne opreme omogućuje korisniku izbor najoptimalnije kombinacije za njegov zasad i zahteve. Konstrukcija omogućava dobar pregled pri upotrebi uredjaja i prskanju u samim zasadima. Podesiv ventilator omogućava prilagodjavanje

 

1

 

brzine i količine prskanja prema vrsti zasada i bujnosti vegetacije. Podesivost ventilatora, precizni niskopritisni ulošci mlaznica i puno dedatne opreme omogućuju optimalnu potrošnju energije i zaštitnih sredstava.

 

Atomizer ne bi trebalo upotrebljavati za crpljenje odnosno prskanje:

 

 • vodenih rastvora sa većom specifičnom težinom i viskoznošću od vode;

 

 • hemijskih rastvora kod kojih je vezivanje sa elementima, koji su ugradjeni na raspršivaču nije sigurna;

 

 • pitke vode;
 • morske vode, čija temperature prelazi 40˚C ili je niža od 5˚C;

 

 • bilo kakvog laka ili sredstava za farbanje;
 • brzotopljivih razredjivača;

 

 • ulj i masti;

 

 • tečnosti koje sadrže granulate ili plivajuće tvrde delove.

 

 

 1. OPIS

 

Standardna oprema atomizera je noseći okvir sa rezervoarom, pumpa, usisni filter, regulator pritiska i usmerivač sa rasprskivačima.

 

Standardno usmerivač je čelične konstrukcije i opremljen je ventilatorom sa podesivim vazdušnim kapacitetom promera ǿ 585 mm ili ǿ 825 mm.

 

Usmerivač sa ventilatorom ǿ 825 mm može biti opremljen sa poliesterskim usmerivačem vazduha koji rasporedjuje vazduh jednako na levu i desnu stranu te po celoj visini habitusa.

 

Atomizeri su opremljeni sa dvostrukim membranskim rasprskivačima u koje su ugradjene dizne renomiranog italijanskog proizvodjača ABBA.

 

Nošeni atomizeri S 220, SU 350 i SU 450 opremljeni su rezervoarima od polipropelena.

Rezervoari su opremljeni otvorom za nalivanje sa sitom, litarskom skalom i mešačem.

 

U nastavku su detaljno opisani glavni sastavni delovi atomizera i rukovanje sa njima. Pošto se uputstvo odnosi na više modela atomizera upravljajte se samo po poglavljima koja se odnose na vaš tip.

 

 

3.1. MESTO DIZANJA

 

Kada atomizer tovarite ili istovarate sa kamiona, upotrebljavajte mesta dizanja standardnog trozglobnog sistema ili dno nosećeg okvira rezervoara (u slučaju upotrebe viljuškara).

 

3.2. IDENTIFIKACIONI BROJ

 

Identifikacioni broj je pričvršćen na okvir i pumpu. Odredjuje model, serijski broj, godinu proizvodnje i državu porekla. Kod narudžbine rezervnih delova morate navesti prodavcu sve podatke koji su navedeni na evidencijskoj tablici.

 

 

3.3. GLAVNI DELOVI ATOMIZERA

 

 1. Usisni filter

 

 

2

 

 1. Izborni ventil

 

 1. Pumpa
 2. Rezervoar

 

 1. Usmerivač sa ventilatorom
 2. Rasprskivači sa ulošcima

 

 1. Razvodni ventil

 

 1. Glavni ventil
 2. Regulator pritiska sa manometrom

 

 1. Sito za ulivanje
 2. Mlaznica za mešanje

 

 1. Naprava za ispiranje zaštitnog sredstva na cedilu.

 

 

3.4. DODATNA OPREMA

 

Atomizere je moguće opremiti dodatnim elementima koji omogućavaju lakše upravljanje i korišćenje.

 

Dodatnu opremu čine:

 • posuda za punjenje od 25 litara za punjenje rezervoara sa zaštitnim sredstvom,

 

 • ventil za čišćenje ambalaže (tekuća sredstva),
 • ispiranje ulaznog sita od hemijskih sredstava,

 

 • kotur za namotavanje sa palicom za prskanje i 40m creva,
 • ulošci rasprčkivača,

 

 • oprema za prskanje terasa (samo kod usmerivača vazduha),

 

 • usisni filter sa cevima od 5m,
 • produžetak cevi u kabinu.

 

 1. PRIKLJUČIVANJE ATOMIZERA NA TRAKTOR

 

AGRON atomizeri su konstruisani za priključivanje na traktorsku trozglobnu poteznicu I kategorije (ǿ 22mm)

 

Atomizer priključite na traktorsku trozglobnu poteznicu a zatim držač poluge osigurajte sa osiguračima.

 

Nakon toga prskalicu podignite toliko da su vreteno pumpe i traktora u istoj visini pa ih nakon toga povežite kardanskim vratilom.

 

UPOZORENJE: U slučaju da je kardansko priključno vreteno predugačko, skratite ga!

 

UPOZORENJE: Računajte sa težinom atomizera! Opšte preporuke su sledeće:

 

 • namestite prednji teg na traktor, ako je potrebno (pogledajte uputstvo za upotrebu traktora);

 

 • povećajte pritisak u gumama
 • budite oprezni kada dižete pun rezervoar prvi put;

 

 • osigurajte da se traktor i regulator pritiska ne dodiruju;

 

 • sa punim rezervoarom vozite polagano (uticaj na lom biće manji).

 

3

 

 

 

 1. MONTAŽA POGONSKOG VRATILA – KARDANA

 

 • SIGURNOST RUKOVODIOCA

 

Da bi izbegli nesreće i lične povrede držite se sledećih preporuka i sigurnosnih propisa:

 • pre montaže (spajanja kardanskog vratila na traktor i atomizer) kardanskog vratila, uvek zaustavite motor traktora! Većina priključnih vratila se ručno okreće kod montaže kada je motor traktora ugašen;

 

 • kada montirate kardansko vratilo proverite da li je osigurač kardana sigurno uskoč. Pritisnite i povucite kardansko vratilo napred i nazad dok ne uskoči.

 

UPOZORENJE: Vratila koja se vrte bez zaštite su vrlo opasna!

 

 • Uvek osigurajte da su zaštitni elementi na svojim mestima kao id a pokrivaju sve rotirajuće delove, uključujući “krstove” kardanskog vratila na oba kraja! Ne upotrebljavajte kardanska vratila bez zaštite.

 

 • Ne dodirujte rotirajuce delove kardanskog vratila. Sigurnosna razdaljina od rotirajućih delova vratila je 1,5m.

 

 • Osigurajte zaštitne elemente od rotiranja sa osiguračima!

 

 • Uverite se da li je zaštita kardanskog vratila na traktoru in a priključnim vratilima spojena (učvršćena)!

 

 • Uvek ugasite motor i odstranite ključ za paljenje (pokretanje) motora pre rada na uredjaju, priključnom vratilu i kardanskom vratilu!

 

 

5.2. PRIKLJUČIVANJE KARDANSKOG VRATILA

 

Postupak kod prve montaže je sledeći:

 

 1. Priključite atomizer na traktor i postavite ga u položaj kada je razdaljina izmedju priključnog vratila traktora i atomizera najmanja (priključci vratila su u istoj visini).

 

 1. Zaustavite (ugasite) motor i odstranite ključeve iz brave traktora (za start motora).

 

 1. Ako morate kardansko vratilo skratiti, izvucite ga (rastavite na obe polovine) i svaki deo kardanskog vratila posebno montirajte na priključno vreteno traktora odnosno vratilo atomizera.

 

Izmerite za koliko je potrebno kardansko vratilo skratiti i nakon toga označite mesto

rezanja. UPOZORENJE: Minimalno medjusobno prekrivanje cevi kardanskog vratila je 150mm!

 

 1. Skratite oba dela podjednako. Upotrebite rezač (brusilicu, bonsek) in e zaboravite razigliti obrezane rubove.

 

 1. Namestite profile i spojite oba dela.

 

4

 

 1. Montirajte kardansko vratilo na traktor i raspršivač.

 

UPOZORENJE: Uvek montirajte ženski deo na traktor! Priključite osigurače za sprečavanje rotacije sigurnosnih štitnika.

 

 1. Za obezbedjenje dugog radnog veka kardanskog vratila u radu izbegavajte uglove veće od 15˚.

 

 

 1. DETALJNI OPIS SA UPUTSTVOM ZA RAD

 

Okvir je čelične varene konstrukcije na kojoj je pričvršćen rezervoar. Na donjem delu su pričvršćeni: pumpa, usisni filter i ventili za regulisanje protoka. Na prednjem delu je pričvršćen regulator pritiska sa manometrom a na zadnjem deju ventilator sa membranskim nastavcima prskalica sa keramičkim ulošcima prskalica (dizne). Prenos momenta na ventilator je izveden preko pumpe sa remenicom i remeničnog prenosa na uleženje ventilatora.

 

 

6.1. GLAVNI REZERVOAR

 

Rezervoar je izradjen od hemijski otpornog polipropilena zaobljenih rubova i glatke unutrašnje i spoljašnje površine što omogućava delotvorno čišćenje. Dno rezervoara je nagnuto što omogućava potpuno pražnjenje.

 

Na gornjoj strain rezervoara je montirano cedilo (ulazno sito) sa poklopcem. Kada punite rezervoar sa zaštitnim sredstvima ili vodom ne uklanjajte cedilo.

 

UPOZORENJE: Nikada ne stavljajte cev kroz poklopac u rezervoar odnosno ne treba dozvoliti kontakt izmedju zaštitnog sredstva i cevi jer se može kontaminirati! Takodje se može desiti da pritisak u cevi iznenada padne i povuče tečnost (čorbu) u cev.

 

Preporučujemo da upotrebljavate čistu vodu. Poklopac otvorite sa okretom u levo, zatvorite sa okretom u desno, kao što je označeno na poklopcu rezervoara. U radu mora poklopac biti zatvoren.

 

UPOZORENJE: U radu sa zaštitnim sredstvima upotrebljavajte zaštitne rukavice!

 

6.2. MEŠAČ

 

Radi boljeg mešanja, atomizer je opremljen mlaznicom za mešanje (mešačem), nameštenom u donjem delu rezervoara. Mešačem upravljate preko ventila koji je namešten u regulatoru pritiska. Mešač je u funkciji kada je poluga razvodnog ventila u vertikalnom položaju. Kod pripremanja tečnosti za prskanje i vožnje do voćnjaka ili vinograda preporučujemo da je mešač u radu.

 

 

6.3. REZERVOAR ZA PRANJE RUKU – DODATNA OPREMA

 

Namenjen je pranju ruku nakon rada sa tečnostima za prskanje. Rezervoar napunite čistom vodom. Veličina rezervoara je 15 l.

 

UPOZORENJE: Ne pijte vodu iz rezervoara!

 

5

 

 

6.4. ISPIRANJE TEČNOSTI ZA PRSKANJE U CEDILU – DODATNA OPREMA

 

Dodatak omogućava lakši rad sa tečnostima za prskanje: u cedilu je namešten rasprskivač (mlaznica) koji usmerava struju tečnosti prema dnu cedilla i time pere tečnost koja je prethodno nasipana u cedilo. Rasprskivač sastavlja i razvodni ventil koji je dodatno montiran na protočni regulator kao i veza pomoću cevi izmedju ventila i rasprskivača. Rasprskivač je otvoren kada je poluga razvodnog ventila u okomitom položaju i obrnuto.

 

 

6.5. VENTIL ZA ISPIRANJE AMBALAŽE – DODATNA OPREMA

 

Ventil za pranje ambalaže je namenjen pranju ambalaže tekućih zaštitnih sredstava. Namešten je sa unutrašnje strane rezervoara blizu nalivnog cedilla te preko cevi povezan sa razvodnim ventilom na regulatoru pritiska (najčešće je povezan sa mešačem).

 

UPOZORENJE: Kod rada sa zaštitnim sredstvima upotrebljavajte zaštitne rukavice.

 

6.6. USISNI FILTER

 

Usisni filter je montiran izmedju rezervoara i pumpe. Namenjen je filtriranju sredstava za prskanje.

 

UPOZORENJE: Pre svakog punjenja rezervoara očistite filterski uložak! Kod čišćenja filtera upotrebljavajte zaštitne rukavice!

 

6.7. PODESIVI (ŠTELUJUĆI) VENTILATOR

 

Za pravilan nanos zaštitnih sredstava na bilne delove, radna brzina i kapacitet ventilatora moraju biti prilagodjeni veličini nasada i vegetacijskom razdoblju. Prevelika vazdušna brzina prouzrokuje gubitke zaštitne tečnosti zbog velikog odnošenja kapljica (drift), dok premala brzina prouzrokuje nezadovoljavajuću zaštitu u unutrašnjost habitusa biljke. Pravilna brzina vazduha he kada mali deo kapljica još prodre kroz celokupni habitus. Za pojedine nasade i razvojno doba kapacitet ventilatora se najlakše namešta ispitivanjem.

 

6.8. NAMEŠTANJE VENTILATORA

 

Na atomizerima, gledano u odnosu na smer okretanja, mogu biti ugradjene dve vrste ventilatora. Desni ventilator je namenjen rotiranju u smeru kazaljke na satu (gledano sa čela ventilatora), a levi okretanju u suprotnom smeru.

 

NAPOMENA: Pre nameštanja ventilatora uverite se koji je tip ugradjen na vaš uredjaj.

 

6

 

6.8.1. DESNI VENTILATOR

 

 1. Ključ za nameštanje ventilatora stavite u krizni otvor na pričvrsnoj matici i udarcem udesno (u smeru kazaljke na satu) popustite pričvrsnu maticu te je odvijte za 1/2 okreta.

 

 1. Ključ za nameštanje naslonite na rebro na regulacionom poklopcu. Udarcem po ključu zaokrenite poklopac udesno za smanjivanje vazdušne brzine, a ulevo za povećanje vazdušne brzine.

 

 1. Ponovo umetnite ključ u krizni otvor i zaokretom ulevo privijte pričvrsnu maticu.

 

6.8.2. LEVI VENTILATOR

 

Postupak nameštanja levog ventilatora je isti kao u slučaju nameštanja desnog, stom razlikom se ključ za nameštanje ventilatora okreće ulevo (suprotno od smera kazaljke na satu).

 

OPREZ: Ukoliko kod nameštanja ventilatora previše odvijete pričvrsnu maticu regulacijski pokrov se može skinuti. U tom slučaju skinite zaštitnu mrežu, rukom zaokrenite lopaticu ventilatora u jedan smer i ponovo namestite regulacijski poklopac i regulacijsku maticu.

 

6.9. NOSAČ RASPRSKIVAČA (DIZNE)

 

Standardno su raspršivači opremljeni sa dvostrukim membranskim nosačima uložaka rasprskivača i različitim ulošcima rasprskivača.

Nosači rasprskivača su u suštini ventili i imaju sledeće funkcije:

 • u slučaju da ih zavrnete za 90˚, zatvorite (otvorite) protok tekućine do uloška rasprskivača, u zavisnosti od potrebe ili visine biljke).
 • u slučaju da ih zavrtite za 180˚, otvorite (zatvorite) protok kroz drugi raspršivač.
 • pored toga vam membranski ventil (montiran je u nosaču) zatvori protok kod nižih pritisaka (zatvori kod 0,8 bar i otvori kod 1,5 bar) te time onemogući kapanje odnosno isticanje tekućine ako je protok na razvodnom ili glavnom ventilu zatvoren.

 

 

6.10. KOTUR ZA NAMOTAVANJE SA ŠTAPOM ZA RUČNO PRSKANJE – DODATNA OPREMA

 

Na napravu za prskanje možete montirati i kotur za namotavanje sa štapom za ručno prskanje. Slobodni priključak montirajte na slobodni razvodni ventil na regulatoru pritiska ili otklonite jednu sekciju i povežite štap za prskanje. Na koturu je namotano 40 metara creva. Ukoliko kotur nije bio deo opreme kod kupovine, o mestu pričvršćivanja se posavetujte sa stručnim licem.

 

7

 

6.11. OPREMA ZA ZAŠTITU TERASASTIH NASADA – DODATNA OPREMA

 

Oprema je namenjena hemijskoj zaštiti voćnjaka i vinograda koji su posadjeni na terasama a može se upotrebljavati i kod standardnih nasada. Rasprskivači na usmerivaču vazduha su podeljeni na 4 sekcije i to:

 • gornja leva,
 • gornja desna

 

 • donja desna
 • donja leva.

 

Kod izvodjenja raspršavanja na terasama, otvorite različitu kombinaciju rasprskivač (na više ležećoj terasi gornju četvrtinu a na niže ležećoj donju četvrtinu). Kada okrenete smer vožnje zamenite kombinaciju otvorenih i zatvorenih sekcija.

 

Oprema sadrži:

 • dodatne razvodne ventile na regulatoru pritiska,

 

 • dodatne rasprskivače (6ili 8 u zavisnosti od oblika)

 

 • cevno povezivanje izmedju regulatora i rasprskivača.

 

7.REGULATOR PRITISKA

 

Regulator pritiska je namenjen preciznoj regulaciji radnog pritiska od 0 – 25 bara. Namenjen je regulaciji protoka od 20 – 80 l/min. Sastavljen je iz dva dela i to:

 

 • regulacioni deo odnosno ventil koji omogućava bezstupnjevito podešavanje pritiska u podroćju od 1 – 25 bara

 

 • centralni deo gde pomoću ručice oduzimate pritisak i time rasteretite razvodne ventile kod otvaranja i zatvaranja.

 

Zavisno od tipa prskanja, otvore se odgovarajuće slavine, odvrne se maksimalno navrtka regulatora pritiska i ručica regulatora pritiska postavi u položaj “NE PRSKA”. Uključi se kardansko (radon) vratilo da radii podesi “gasom” na približno 550 ob/min. Kada je to uradjeno, podesi se željeni pritisak zavrtanjem navrtke regulatora pritiska, ručica regulatora pritiska se postavi u položaj “PRSKA” i počinje prskanje.

 

Važno je da se promena brzine kretanja traktora i željeni pritisak ne postižu “gasom” već promenom stepena prenosa i regulacijom na regulatoru pritiska.

 

Radni pritisak pumpe zavisi od pritiska vazduha u hidroakumulatoru pumpe. Ne sme se desiti da pritisak pumpe bede manji od pritiska u hidroakumulatoru.

 

7.1.                ODRŽAVANJE REGULATORA

 

Posle svakog prskanja potrebno je regulator oprati čistom vodom. Ostaci tečnosti za prskanje dodatno nagrizaju navoje u regulatoru i time smanjuju njegov životni vek.

 

Filter najlakše očistite tako da potpuno otvorite ventil na filteru, zatvorite sve razvodne ventile i pustite puni protok kroz filter. Povremeno je potrebno filterski uložak očistiti i ručno ili ga zameniti ako je oštećen. To će te uraditi tako što će te odviti donji deo filtera u smeru suprotnom od kazaljke sata, izvući uložak filtera i unutrašnjost očistiti četkom i tekućom vodom.

 

UPOZORENJE: Prilikom čišćenja upotrebljavajte zaštitne rukavice.

 

8

 

 1. KONTROLA PRE UPOTREBE

 

 • Proverite kada je pumpa u mirovanju visinu ulja u kućištu pumpe. Nivo ulja kontrolišite pre svakog punjenja rezervoara. On mora biti u području koje je označeno na uljnom ćepu ili uljnom lončiću. U slučaju da je ulja premalo, dolijte ga ali budite oprezni da ne prekoračite max. dozvoljene visine ulja.

 

 • Pritisak vazduha u usmerivaču je direktno zavistan od radnog pritiska. U nijednom slučaju ne sme biti pritisak vazduha u usmerivaču veći od radnog pritiska pumpe.

 

 • Proverite da li ventili dopuštaju protok tekućine iz rezervoara do pumpe. Isto tako proverite očišćenost uložka usisnog filtera i cevi za usisavanje.

 

 1. UPOTREBA

 

Pre nego uključite u pogon pumpu, proverite da li je regulator pritiska postavljen na poziciju “NE PRSKA”. Nikada ne uključujte u pogon pumpu kada podešavanje na regulatoru omogućuje potpuno opterećenje pumpe.

 

Uključite pogon, približno jedan minut neka se pumpa vrti pod minimalnim pritiskom tako da se pumpa, dovodni i odvodni ventil zagreju, te nakom toga pumpu potpuno opteretite.

 

Budite oprezni da ne prekoračite max. dozvoljeni pritisak i max. doz voljeni broj obrtaja u minuti (550 ob/min), jer u suprotnom proizvodjač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja može nastati.

 

 1. NAKON UPOTREBE

 

Posle svakog prskanja potrebno je pumpu čim pre temeljno isprati čistom vodom. To će te uraditi tako što će te kroz pumpu pustiti čistu vodu i pustiti pumpu da u random pritisku radi nekoliko minuta. Sledi rasterećenje pritiska a na kraju čišćenja pustite pumpu u pogon koji minut bez tečnosti (produvavanje pumpe)

 

U zimskom periodu potrebno je ispustiti svu vodu iz pumpe odnosno zaštititi pumpu pred smrzavanjem.

 

 1. MENJANJE ULJA

 

Prvo menjanje potrebno je izvršiti posle 10-20 sati rada, a nakon toga na svakih 200 radnih sati ili jedamput godišnje. Kod menjanja ulja kontrolišite i stanje membrane . Oštećene ili nagrižene membrane zamenite novim. Menjanje membrane preporučujemo na svakih 250 radnih sati.

 

UPOZORENJE: Pri promeni ulje morate sakupiti u za to namenjenoj posudi (ne bacati u okolinu, prirodu)!

 

Kontrola membrane u pumpi vrši s e na sledeći način: Odvijte vijke na donjim vilicama, rasteretite usisni kolektor i usmerivač. Zatim odvijte vijke komore pumpe i komore skinite. Pregledajte donju i gornju stranu obe membrane i istovremeno ispustite ulje.

 

9

 

Pumpu sastavite obrnutim postupkom. Pre sastavljanja preporučljivo je oprati unutrašnjost pumpe i njene vitalne delove plinskim uljem. Pazite na pravilno umetanje ventila. Nato dolijte novo ulje. Kod dolivanja ulja više puta rukom okrenite vratilo pumpe da bi ispustili vazduh iz prostora izmedju klipa i membrane. Nakon sastavljanja uključite pumpu pri minimalnom pritisku na nekoliko minuta. Obratite pažnju na rad pumpe i po potrebi dolijte ulje.

 

 1. ČIŠĆENJE RASPRŠIVAČA

 

Posle svake upotrebe potrebno je raspršivač temeljno očistiti. Ostatak tečnosti za prskanje je najlakše upotrebiti tako što ga razredite sa vodom i ponovo isprskate po istoj površini. Koncentracija neka bude barem 10:1 (10 jedinica vode na jednu jedinicu tečnosti), vožnja nešto brža a pritisak po mogućnosti niži (5-7 bara, uzavisnosti od raspskivača).

 

Raspršivač nakon toga temeljno očistite spolja i iznutra te pored toga i sve alate koje ste pri prskanju upotrebljavali (uključujući sa traktorom.). Kod pranja upotrebite deterdžente koje preporučuju proizvodjači zaštitnih sredstava. U slučaju da je uputstvo za čišćenje dodato uputstvima o upotrebi tečnosti za prskanje koristite njega.

 

Ispiranje pesticide (čišćenje raspršivača) ne sme se izvoditi na močvarnom tlu, u blizini potoka, rezervoara za skladišćenje vode, jaraka, bunara itd.

 

Prilikom čišćenja, više puta izvršite kalibraciju – izmerite protok jednog ili više raspskivača pri odredjenom pritisku. Budite svesni da kvalitet rasprskivača u velikoj meri utiče na kvalitet prskanja a samim tim i na potrošnju tečnosti za prskanje. U slučaju da protok rasprskivača odstupa više od 10% od preporučenog, savetujemo da zamenite rasprskivače.

 

Ukoliko ste morali da neplanirano prekinete prskanje a tečnost se još uvek nalazi u rezervoaru, preporučujemo vam da očistite pumpu, regulator i creva za prskanje čistom vodom. U slučaju da vaš uredjaj nema dodatni rezervoar, očistite rasprkivač na sledeći način: zatvorite trosmerni ventil na rezervoaru (ručka u unutrašnjem položaju) i skinite usisnu cev. Zatim usisnu cev stavite u posudu sa čistom vodom, uključite pumpu i otvorite sve rasprskivače da čista voda prodje kroz ceo sistem. Nakon toga ponovo namestite usisnu cev.

 

U slučaju da ste morali iznenada prekinuti prskanje a rasprskivače niste očistili, morate onemoguciti prilaz do rasprskivača ljudima i životinjama.

 

ZAPAMTITE:

 • Očišćen rasprskivač je siguran rasprskivač.
 • Očišćen rasrskivač je spreman za rad.

 

 • Očišćen rasprskivač pesticide i njohova taloženja ne mogu uništiti.

 

Kod čišćenja upotrebljavajte prigodnu zaštitnu odeću. Izaberite prigodne deterdžente za čišćenje.

 

U slučaju da upotrebljavate deterdžente odnosno mešavinu vode i deterdženta, nalijte ga u glavni rezervoar, zatvorite glavni ventil na regulatoru pritiska, uključite pumpu, otvorite razvodni ventil za mešanje, ventil usisnog filtera i nakon nekoliko minuta otvorite razvodne ventile za distribuciju rasprskivača. Pri tome pazite gde izlivate sredstvo. Neki deterdženti deluju nakon nekog vremena pa je zato potrebno da postupak čišćenja bude duži.

 

UPOZORENJE: Sa deterdžentima rukujte pažljivo! Držite se uputsva proizvodjača deterdženata!

 

10

 

Nakon čišćenja sa deterdžentom barem 1/5 rezervoara napunite čistom vodom i ponovite postupak čišćenja. Pri tome budite pažljivi da očistite sve elemente koji su došli u kontakt sa tečnošću za prskanje i deterdžentom.

 

Dobro očistite sve filtere i pri tome obratite pažnju da ne oštetite tkaninu. U slučaju da je filterski uložak oštećen, zamenite ga novim.

 

Na kraju očistite sve rasprskivače. Rasprskivače čistite samo mekanom četkom, kompresovanim vazduhom ili vodom. Svako čišćenje rasprskivača tvrdim predmetom oštećuje iste.

 

UPOZORENJE: U slučaju čišćenja rasprskivača visokopritisnim agregatom za pranje, preporučujemo nakon čišćenja podmazivanje svih pokretnih delova.

 

 1. ODRŽAVANJE I SKLADIŠĆENJE NAKON SEZONE

 

Kada se sezona prskanja završi, odvojite malo vremena za pripremu atomizera za skladišćenje.

 

Proverite u kakvom su stanju creva, da li sama creva ili njihovi spojevi puštaju odnosno da li je crevo napuklo. Slabo crevo vam može prouzrokovati veliko zakašnjenje usled prskanja u sezoni. Upravo zato proverite stanje creva i po potrebi ih zamenite novim.

 

Proverite da u rezervoaru nema ostataka tečnosti za prskanje. hemijski ostaci ne smeju ostati u raaprskivaču duži vremenski period jer ubrzano skraćuju životni vek rezervoara i ostalih komponenti.

 

Zaštitite regulator pritiska od vlage i prašine. Za to upotrebite plastičnu vrećicu.

Preporučujemo da pokretne delove namažete uljem.

 

Važno je da kardansko vratilo pre odlaganja bude očišćeno i podmazano jer samo to garantuje funkciju sigurnosti. Svakih 40 sati rada proverite zaštitu, funkciju i stanje kardana. Zamenite oštećene delove novim.

 

Povremeno proverite nategnutost remena na remenicama. Remeni su dovoljno zategnuti ako pri pritisku od 5kg ulegnu za 1-2 cm. Ukoliko se ulegnu više postoji opasnost klizanja i time oštećenja remena. Remene natežite pomoću nateznih vijaka na ploči pumpe. Nakon natezanja proverite paralelnost donje sa gornjom remenicom.

 

 1. ZAŠTITA OD SMRZAVANJA – MRAZA

 

UPOZORENJE: Ako postoji mogućnost smrzavanja, zaštitite atomizer tako da ga smrzavanje ne ošteti.

 

Za to je potrebno:

 • ispustiti vodu iz pumpe, regulatora, creva, filtera i ostalih elemenata

 

 • pospremite atomizer u topli prostor

 

 • upotrebite sredstvo protiv smrzavanja (antifriz) po sledećem postupku: Nakon konačnog (završnog čišćenja najpre rezervoar potpuno ispraznite, ulijte u njega barem 10 l mešavine (voda i sredstvo protiv smrzavanja) i uključite pumpu. Otvorite sve ventile na regulatoru tako sredstvo protiv smrzavanja prodre u creva i rasprskivače. Na kraju ispraznite ostatak sredstva iz rezervoara u posudu i pustite pumpu još nekoliko minuta

 

 

11

 

da ostane uključena kako bi se suvišno sredstvo precrplo iz sistema u rezervoar i posudu.

 

 

Manometar zaštitite pred smrzavanje tako što će te ga odviti sa regulatora i spremiti u topli prostor. Manometar mora ostati u vertikalnom položaju da glicerinsko punjenje ne bi iscurelo.